VEDTÆGTER FOR ÅRHUS FIRMA SPORT

 

(Stiftet den 3. juli 1933)

 

                                                                     § 1.

Foreningens navn:

Foreningens navn er Århus Firma Sport

Signatur: ÅFS.

 

                                                                     § 2.

Foreningens hjemsted:

Foreningen er hjemmehørende i Aarhus Kommune.

 

                                                                     § 3.

Foreningens formål:

Foreningens formål er at tilbyde firmaidræt og sundhedsfremme og herved stimulere interessen for idræt, motion og samvær.

 

                                                                     § 4.

Organisationsforhold:

Foreningen er medlem af Dansk Firmaidræt.

 

                                                                     § 5.

Medlemsskab:

5.1

Foreningen er åben for alle, der ønsker medlemskab, og som kan tilslutte sig foreningens formål.
Medlemmer kan opdeles i:

 1. Individuelle medlemmer

 2. Medlemmer fra tilsluttede arbejdspladser

 3. Medlemmer fra andre tilsluttede fællesskaber 

   

                                                               § 6.

  Optagelse:

   

  6.1

  Medlemmer/klubber, der søger optagelse i Århus Firma Sport, skal skriftligt indsende ansøgning herom til Styrelsen.

  6.2

  Ansøgningen om optagelse skal ske på de af foreningen udarbejdede blanketter.

  6.3

  Optagelse er kun gyldig efter godkendelse af Styrelsen. I særtilfælde kan Styrelsen forelægge en ansøgning om optagelse til endelig godkendelse på et repræsentantskabsmøde.

  6.4

  Medlemmer/klubber, der slettes på grund af kontingent- / eller øvrige restancer, skal indbetale det skyldige beløb, før genoptagelse kan finde sted.

   

                                                                       § 7.

   

  Udmeldelse:

  7.1

  Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til Styrelsen og er gældende fra den dato, bekræftelse modtages.

  7.2

  Medlemmer/klubber, der er udmeldt eller slettet, mister enhver ret til foreningens midler og ejendom.

    

                                                                     § 8.

   Repræsentantskabet:

   Repræsentantskabet omfatter:

 1. Mødedeltagere med stemmeret:

  • Styrelsen

  • Idrætsformænd og udvalgsmedlemmer fra permanente udvalg.

  • Max 2 repræsentanter fra hver klub

 2. Mødedeltagere uden stemmeret:

  • Æresmedlemmer

  • De af Styrelsen inviterede gæster

                                                                       § 9.

    

   Ordinært repræsentantskabsmøde:

   9.1

   Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed. Ordinært repræsentantskabsmøde holdes hvert år inden udgangen af april måned og indkaldes med 14 dages varsel på Århus Firma Sports hjemmeside.

   Dagsordenen skal mindst indeholde nedenstående punkter:

    

 1. Godkendelse af stemmeberettigede.

 2. Valg af dirigent.

 3. Konstatering af stemmeberettigede deltagere.

 4. Valg af stemmetællere.

 5. Styrelsens beretning.

 6. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

 7. Indkomne forslag.

 8. Orientering om næste års budget.

 9. Valg i henhold til vedtægterne.

 10. Eventuelt

   

  9.2

  Forslag, der ønskes behandlet på et ordinært repræsentantskabsmøde, skal være formanden i hænde senest 1. februar i samme år.

  9.3

  Et lovligt indvarslet repræsentantskabsmøde er beslutningsdygtigt uanset det fremmødte antal repræsentanter.

  9.4

  Ekstraordinært repræsentantskabsmøde holdes, når Styrelsen finder det nødvendigt, eller når 1/3 af medlemsklubberne stiller skriftlig anmodning herom gennem den valgte klubformand bilagt dagsorden. En sådan begæring skal imødekommes af Styrelsen senest 1 måned efter modtagelsen.

  Mødet indkaldes med 14 dages varsel vedlagt dagsorden. 3/4 af de underskrevne klubber har mødepligt.

    

                                                                       § 10.

   

  Afstemning:

   

  10.1

  Alle afstemninger afgives ved almindeligt flertal, dog kræves der 2/3 flertal ved ændringer i vedtægter.

   

  10.2

  Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Kun de af medlemsklubberne udpegede repræsentanter har stemmeret.

   

  10.3

  Til repræsentantskabsmøderne har endvidere Styrelsen og de under § 13.1 nævnte idrætsformænd stemmeret.

   

  10.4

  Skriftlig afstemning skal foretages, såfremt 1 stemmeberettiget repræsentant kræver det.

   

  10.5

  Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til § 9.2, kan komme til afstemning på mødet.

   

  10.6

  Forslag til behandling og beslutning kan ikke vedtages under punktet eventuelt.

   

   

                                                                       § 11.

   

  Valg:

   

  11.1

  Valgbarhed til Styrelsen kan kun opnås af personer, der er fyldt 18 år.

   

  11.2

  Repræsentantskabet vælger en styrelse bestående af:

   

 • Formand

 • 4 styrelsesmedlemmer

   

   

  Styrelsen konstituerer sig selv

   

  11.3

  På ulige år vælges formanden såfremt denne er på valg jvf. § 11.6 og 1 styrelsesmedlem.

  På lige år vælges 3 styrelsesmedlemmer.

   

  11.4

  Repræsentantskabsmødet vælger formændene for de enkelte idrætsafdelinger efter indstilling fra udvalg, Styrelse eller repræsentantskab således:

  På ulige år vælges formændene for bowling, floorball og motion.

  På lige år vælges formændene for badminton, dart, fodbold, skydning og volleyball.

  Valgbarhedsreglerne er de samme som i § 11.1.

   

  11.5

  Valg til styrelsesposter er skriftlige.

   

  11.6

  Alle valg gælder for 2 år, dog vælges formanden altid for en 4 årig periode. Næste formandsvalg er herefter i 2007.

   

  11.7

  Hvis et styrelsesmedlem fratræder i valgperioden, supplerer Styrelsen sig selv frem til førstkommende repræsentantskabsmøde.

   

  11.8

  Repræsentantskabet giver med deres godkendelse af det fremlagte regnskab, Styrelsen bemyndigelse til at indgå en 1-årig aftale med et eksternt bogføringsbureau/revisionsfirma, til at foretage de daglige bogføringsopgaver samt den årlige revision, og hvad deraf følger.

    

   

                                                                      § 12.

   

  Styrelsen:

   

  12.1

  Styrelsen har den daglige ledelse af foreningen og udarbejder selv sin forretningsorden samt aftaler retningslinier med udvalgene.

   

  12.2

  Styrelsen ansætter og afskediger det for arbejdet nødvendige antal ansatte.

   

  12.3

  Styrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal herunder formanden eller næstformanden er til stede.

   

  12.4

  Alle afgørelser i Styrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal. Dog kan et medlem af Styrelsen kræve skriftlig afstemning.

   

   

                                                                       § 13.

   

  Idrætsafdelinger:

   

  13.1

  Idrætsafdelingerne i de enkelte aktiviteter bør bestå af formand og 2 – 3 udvalgsmedlemmer efter behov.

   

  13.2

  Retningslinier for afdelingerne udarbejdes af Styrelsen.

   

   

                                                                       § 14.

   

  Udvalg:

   

  14.1

  Styrelsen kan nedsætte og opløse udvalg til løsning af særlige arbejdsopgaver.

   

  14.2

  Hertil kan også udpeges personer uden for Styrelsen og idrætsgruppen.

   

   

                                                                       § 15.

   

  Medlemspligter:

   

  15.1

  Foreningens medlemmer, klubber og hold er underkastet de af foreningen og Dansk Firmaidræts vedtagne vedtægter og retningslinier.

   

  15.2

  Efter foreningens anvisninger påhviler det klubberne at afgive indberetning om medlemstal og andre medlemsforhold.

   

  15.3

  Ændringer i klubkontaktadresser skal omgående meddeles Styrelsen.

   

  15.4

  En medlemsklub, der ikke inden tidsfristens udløb har returneret det tilsendte indberetningsskema, vil blive faktureret et administrationsgebyr på 500,- kr. Beløbet fastsættes af repræsentantskabet.

  Klubber, der ikke indberetter aktivitets- og medlems tal, kan ikke deltage i fremtidige aktiviteter.

   

  15.5

  Ved fremsendelse af rykkere til medlemmer/klubber for manglende indbetaling pålægges et gebyr på kr. 100,00.

   

  15.6

  Ved brud på ovenstående medlemspligter, kan Styrelsen udelukke de berørte medlemmer/klubber og hold fra deltagelse i de løbende turneringer og aktiviteter, indtil forholdene er bragt i orden.

   

   

                                                                       § 16.

   

  Doping:

   

  16.1

  Foreningen er gennem sit medlemskab af Dansk Firmaidræt underlagt gældende dopingregulativ.

  16.2

  Foreningens medlemmer er forpligtet til, på forlangende, at deltage i dopingtest, som udføres af de, forbundet har bemyndiget hertil.

  16.3

  Overtrædelse af dopingregulativet vil medføre sanktion i henhold til Dansk Firmaidræts dopingregulativ.

   

   

                                                                       § 17.

   

  Tegningsret:

   

  17.1

  Foreningen tegnes af formanden. Fuldmagter kræver, for at være gyldige, underskrift af formand og et styrelsesmedlem.

   

  17.2

  Ved køb, salg, pantsætning eller forpagtning af fast ejendom, kræves en godkendelse af repræsentantskabet. For gyldighed kræves underskrift af et flertal af Styrelsen.

   

  17.3

  Foreningen hæfter kun med sin formue, Styrelse, udvalg samt øvrige medlemmer hæfter ikke personligt over for 3. mand ved lovligt trufne beslutninger.

   

   

                                                                       § 18.

   

  Eksklusion:

   

  18.1

  Medlemmer/klubber, der bevisligt ikke efterlever Århus Firma Sport’s vedtægter og retningslinier, kan af Styrelsen ekskluderes.

   

  18.2

  Indstillinger til eksklusion foretages skriftligt af de respektive udvalg til Århus Firma Sport’s Styrelse.

   

  18.3

  Ønsker Styrelsen at ekskludere en klub, indkaldes 2 repræsentanter fra denne til et mæglingsmøde. Straks efter dette møde træffer en enig og fuldtallig Styrelse afgørelse om eksklusion.

   

  18.4

  Den ekskluderede klub kan indanke afgørelsen for førstkommende ordinære- eller ekstraordinære repræsentantskabsmøde.

  Skriftlig anmodning herom sendes til Århus Firma Sport’s formand senest 1 måned før repræsentantskabsmødet. 2 personer fra den ekskluderede klub har taleret, men ikke stemmeret.

  Repræsentantskabet har den endelige afgørelse.

   

   

                                                                       § 19.

   

  Restance:

   

  19.1

  Medlemsklubber, der er i restance, har ikke stemmeret på repræsentantskabsmødet.

   

  19.2

  Medlemmer/klubber, der er i restance udover et år, slettes automatisk som medlem af Århus Firma Sport.

   

   

                                                                       § 20.

   

  Regnskab og revision:

   

  20.1

  Regnskabet følger kalenderåret og skal mindst indeholde et driftsregnskab og en status.

   

  20.2

  Styrelsen fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på repræsentantskabsmødet.

   

  20.3

  Revision af regnskabet skal være foretaget senest en måned før repræsentantskabsmødet.

   

  20.4

  Revision foretages af et af Styrelsen udpeget revisionsfirma.

   

  20.5

  Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

   

   

                                                                      

   

                                                                       § 21.

   

  Våbenpåtegning:

   

  21.1

  Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens skydeudvalg forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde påtegning overfor et medlem, der, efter skydeudvalgets skøn af en hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

   

  21.2

  En våbenpåtegning bortfalder, når medlemsskab af foreningen ophører.

   

   

                                                                       § 22.

   

  Vedtægtsændringer:

   

  22.1

  Forslag til ændringer af vedtægterne kan indstilles af såvel Styrelsen, udvalg og medlemsklubber.

   

  22.2

  Til gyldig beslutning om ændringer kræves et flertal på 2/3 af de gyldige angivne stemmer herfor. Blanke stemmer er ugyldige.

   

  22.3

  Styrelsen er dog bemyndiget til under forbehold af repræsentantskabets godkendelse, at foretage sådanne ændringer i foreningens vedtægter, som kan nødvendiggøres på grund af offentlige myndigheders krav uden, at § 23 stk. 2 behøver at opfyldes.

   

   

                                                                       § 23.

   

  Foreningens opløsning:

   

  23.1

  Opløsning af foreningen kan kun ske, når mindst 4/5 af de fremmødte repræsentanter på et i samme anledning indkaldt repræsentantskabsmøde stemmer herfor.

   

  23.2

  Ved en eventuel opløsning har kommunen forkøbsret til foreningens ejendom.

   

  23.3

  Såfremt der efter en opløsning skulle findes overskydende midler, skal disse overføres til idræts- og fritidsarbejde i Aarhus Kommune.

   

  23.4

  Den afgående Styrelse har pligt til at forestå hele afviklingen af foreningen.

   

   

   

  Således vedtaget på repræsentantskabsmødet

  den 19. marts 2013