Spilleregler

 

Spilleregler

INDHOLD: 
§ 1.............  For sen ankomst / udeblivelse 
§ 2.0..........  Overtrådt 
§ 2.1..........  Talkum 
§ 2.2..........  Udskiftning - reserve 
§ 3.............  Bestemmelser for deltagelse i en turneringskamp 
§ 4.............  Bortvisning fra en kamp 
§ 5.............  Forseelser 
§ 6.............  Protest 
§ 7.............  Slagsedler 
§ 8.............  Placering / point 


§
1.0 FOR SEN ANKOMST/UDEBLIVELSE

Afbud kan kun meddeles til en fra udvalget.

Turneringskampe kan ikke udsættes.

Udebliver et hold fra en turneringskamp uden gyldig grund, er kampen tabt. Det hold, der er mødt, spiller og får 8 point samt det antal kegler, holdet opnår.

Udebliver et hold fra en turneringskamp uden at melde afbud, idømmes holdet/klubben en bøde på kr. 250,00. I gentagelsestilfælde idømmes holdet/klubben yderligere en bøde på kr. 250,00 samt udelukkelse fra videre deltagelse i turneringen resten af sæsonen. Et hold, der er udeblevet fra en kamp uden afbud, kan ikke blive præmiemodtager, men kan godt rykke op. 3 afbud = udelukkelse.

Trækker en klub et hold ud af turneringen efter, at programmet er færdiglavet, idømmes klubben et gebyr på kr. 50,00 til dækning af administrationsomkostninger. Det indbetalte tilmeldingsgebyr refunderes ikke.

Hvis et hold trækkes inden turneringens afslutning, spiller modparten efter samme regler som i stk. a.

Såfremt en spiller møder for sent, skal spilleren indtræde i kampen, i den første hele rude, som modstanderen er kommet til. Man må ikke begynde på næste serie, før alle baner er klar til dette.

§ 2.0 OVERTRÅDT

Der er begået overtrådt, når en del af bowlerens person eller ejendele, bortset fra bowlingkuglen, under eller efter aflevering af kuglen berører nogen del af banelegemet, udstyret eller bygningen på linie med eller forbi overtrædelseslinien. I tvivlstilfælde har turneringslederen afgørelsen, som dog kan indankes som protest (§6).

Hvis en spiller forsætligt begår overtrådt, for at drage fordel heraf, skal vedkommende omgående bortvises fra banerne. Han/hun kan ikke erstattes af en anden spiller.

Såfremt fotocellerne markerer for overtrådt, men spilleren alligevel ønsker at protestere mod, at denne dømmes, skal han/hun straks henvende sig til turneringslederen og nedlægge protest. Turneringslederen skal da følge retningslinierne i § 6.0


Hvis en spiller forsætligt begår overtrådt, for at drage fordel heraf, skal vedkommende omgående bortvises fra banerne. Han/hun kan ikke erstattes af en anden spiller.

Såfremt fotocellerne markerer for overtrådt, men spilleren alligevel ønsker at protestere mod, at denne dømmes, skal han/hun straks henvende sig til turneringslederen og nedlægge protest. Turneringslederen skal da følge retningslinierne i § 6.0

§ 2.1 TALKUM

Hverken på tilløbsbane, spilleplads eller på selve banelegemet er det tilladt nogen spiller at afmærke eller påføre noget stof, som kan skade, misdanne eller efterlade den i en sådan stand, at det forringer andre bowleres mulighed for at drage fordel af de sædvanlige vilkår. Overtrædelse skal påtales af turneringslederen og kan i gentagelsestilfælde medføre bortvisning fra kampen. Han/hun kan ikke erstattes af en anden spiller.

§ 2.2 UDSKIFTNING – RESERVE

Udskiftning af en spiller skal meddeles modpartens holdleder, i modsat fald tæller reservens resultat ikke. Der kan i kampen foretages ”flyvende udskiftning” efter følgende retningslinier: En spiller, der udskiftes efter en afsluttet serie, kan genindtræde i kampen ved senere udskiftning. En spiller, der udskiftes før en serie er færdigspillet, kan ikke genindtræde i kampen. Et hold må bruge max 10 spillere pr. sæson. Til hver kamp skal bruges 4 spillere plus evt. 1 reserve.

§ 3.0 BESTEMMELSER FOR DELTAGELSE I EN TURNERINGSKAMP

En spiller må ikke, i samme runde, deltage i mere end én turneringskamp. 1 runde er indtil samtlige hold i turneringen har været i kamp (dvs. indtil ens eget hold spiller igen).

En spiller, der har deltaget på en klubs højere liggende hold, kan i samme sæson kun deltage på et lavere liggende hold, hvis spillerens tidligere hold i mellemtiden har spillet eller samme dag spiller en turneringskamp uden spillerens deltagelse.

En klub, der deltager med flere hold i turneringen, må ved holdets første kamp i samme sæson, ikke benytte spillere, der allerede har deltaget i et af de andre holds kampe.

I de sidste 3 runder i turneringen kan der ikke rykkes spillere ned på et lavere liggende hold.

Alle spillere skal være spilleklar på banen senest 5. min. før hver kamp.

En turneringskamp skal være færdigspillet på 55 min.

§ 4.0 BORTVISNING FRA EN KAMP

En spiller, der optræder usportsligt, kan bortvises fra banen. Der henvises i øvrigt til ÅFS’ vedtægter og bestemmelser.


§
5.0 FORSEELSER

Klubberne kan indanke tvivlsspørgsmål for bowlingudvalget.

Bowlingudvalget kan i forefaldende tilfælde alene eller sammen med ÅFS’ styrelse skride ind mod begåede forseelser.


§ 6.0 PROTEST

Enhver protest skal altid indgives skriftligt vedlagt et depositum på kr. 100,00, som kun kan tilbagebetales, såfremt protesten tages til følge.

Enhver protest skal enten afleveres til bowlingudvalget mod behørig kvittering eller indsendes til bowlingformanden i anbefalet brev, dog senest 72 timer efter den begåede forseelse (ved stævner dog senest 15 min. efter afsluttet kamp).

Bowlingudvalget skal, forinden afgørelse træffes, indhente udtalelser fra alle implicerede parter i sagen. Protesten skal være afgjort af udvalget senest 14 dage efter, den eventuelle forseelse er begået (ved stævner dog snarest muligt efter modtagelsen).

Såfremt en protestsag ikke findes at være behandlet/afgjort på lovmæssig måde, kan protesten – vedlagt de fornødne bilag – fremsendes til behandling i ÅFS Styrelsen, når protesten er indsendt senest 21 dage efter, den evt. forseelse er begået og vedlagt et depositum på kr. 150,00. Beløbet refunderes kun, såfremt protesten tages til følge.

7.0 SLAGSEDLER

Slagsedlerne afhentes senest 15 min. før kamp.

Slagsedlerne udfyldes med navn og spiller nr. inden kampstart. De udfyldes af det hold, der har hjemmebane og kontrolleres af modstandernes holdleder.

Efter kampen afleveres slagsedlerne i udfyldt, eftertalt og underskrevet stand til turneringslederen.


§ 8.0 PLACERING/POINT

Placering afgøres ved pointsystem således, at der spilles om 8 point. 2 point for hver vunden serie samt 2 point for flest scorede kegler. I tilfælde af uafgjort gives 1 point til hvert hold. Det hold, der opnår flest point, er nr. 1, og de øvrige hold placeres som nr. 2, 3, 4 osv. i forhold til de opnåede point. Står 2 eller flere hold lige i point ved turneringens afslutning, er antallet af faldne kegler afgørende.

 

Op- og nedrykning koordineres af bowlingudvalget.

 

 

 

Således vedtaget af bowlingudvalget august 2009.