Turneringsregler

Turneringsreglement for ÅFS Badminton

 

 

§1      Reglement

Reglementet er gældende for Århus Firma Sports turneringer i badminton.

 

§2      Spilleregler

Der spilles efter de internationale spilleregler, nyeste udgave.

 

§3      Inddeling

Senior                       fra 16 år

Old Girls/Boys            fra 35 år

Veteran                     fra 45 år

 

§4      Holdturnering

4.1     Holdturneringen udskrives i rækker alt efter behov. Hver klub kan anmelde et ubegrænset antal hold i overensstemmelse med turneringens faste rækkeinddeling, men det forlanges, at klubberne udtager sine hold på en sådan måde, at disse anmeldes efter styrke.

 

  1.    Antal hold i rækken, enkelt- eller dobbeltturnering fastsættes af Århus Firma Sport.

    

  2.    En holdturnering kan udskrives således, at en match består af:

 

Kategori 1, 7 kampe:            Kategori 2, 6 kampe: 2 damer 4 herrer                     4 herrer Der spilles                               Der spilles 2 mixed double                        4 herre singler   2 herre doubler 2 herre singler 1 dame double 2 herre doubler Kategori 3, 4 kampe:            Kategori 4, 4 kampe: 1 dame 2 herrer                      2 Old Girls 2 Old Boys Der spilles                               Der spilles 1 herre double                        1 dame double 1 dame single                          1 herre double 1 herre single                          2 mixed double 1 mixed double

 

Kategori 5, 4 kampe:            Kategori 6, 4 kampe:

2 damer og 2 herrer                4 herrer, der danner 2 doubler

Der spilles                               Der Spilles 6 kampe.                                             

1 herredouble                       1. Runde 1. og 2. HD

1 damedouble                         2. Runde 3. og 4. HD Husk ny makker

1. mixed double                       3. Runde 5. og 6. HD Husk ny makker

2. mixed double                       Samme konstellation må ikke forekomme 2    3. mixed double ny makker                                              gange

4. mixed double ny makker

Kategori 7, 4 kampe:              Kategori 8, 3 kampe:             

4 damer, der danner 2 doubler  Der spilles

Der spilles ligesom i kategori 6  1 herredouble

for herrerne                               2 herre singler

 

 

  1.    For alle holdmatcher gælder, at en spiller kun må spille 2 kampe i samme holdmatch. Såfremt et hold ikke er fuldtalligt, mister det 2 kampe for den første og 1 kamp for efterfølgende spiller, henholdsvis damer og herrer.

  2.      For alle holdmatcher gælder, at spillerne skal opstilles efter styrke i såvel single som double.

   §5      Afgørelse af placering

  1.      Spilles turneringen efter point-system, giver vunden match 2 point, uafgjort match 1 og tabt match 0 point.

  2.      Såfremt 2 eller flere hold opnår lige mange point, afgøres deres placering efter følgende retningslinier: Dobbeltturnering 1. Opnåede points i indbyrdes matcher 2. Flest vundne kampe i indbyrdes matcher 3. Flest vundne sæt i indbyrdes matcher 4. Flest vundne bolde i indbyrdes matcher Enkeltturnering 1. Flest vundne kampe i samtlige holdmatcher 2. Flest vundne sæt i samtlige holdmatcher 3. Flest vundne bolde i samtlige holdmatcher.

  3.      Hvis et hold udgår i løbet af en turnering, medregnes ingen af dets matcher ved beregning af holdets placering.

  4.      For ikke spillede og for afbrudte holdmatcher og kampe gælder, at vinderen altid har vundet størst muligt. F.eks. en ikke spillet eller afbrudt holdmatch vindes henholdsvis 8-0, 6-0, 4-0 eller 4-0. En ikke spillet eller afbrudt kamp vindes 2 sæt mod 0, 2 gange 21-0.

   §6      Spillerne

  1.      En spiller må kun deltage i turneringsmatcher for én klub (under Århus Firma Sport) og skal være medlem af denne.

  2.      Skal et hold spille flere matcher på samme dag, kan der kun benyttes spillere, der har været anmeldt i den første match. Dette gælder også matcher og stævner, der afvikles over flere på hinanden følgende dage, f.eks. en weekend (jfr. dog § 7).

   §7      Brug af reserve- op- og nedrykning

  1.      Såfremt en reserve indsættes i herre single, skal han placeres på sidstepladsen, og de øvrige rykker evt. en plads op. I double og mixed double kan reserven placeres på den udeblivendes plads.

  2.      For en under kamp tilskadekommen spiller kan reserven først indsættes i spillerens følgende kamp.

  3.      En spiller, som har deltaget i en turneringsmatch, kan ikke i samme turnering deltage på lavere rangerende hold, medmindre det hold, på hvilket, vedkommende deltog, samme dag spiller eller i mellemtiden har spillet en turneringsmatch, hvori vedkommende ikke har deltaget.

  4.      En spiller, som har deltaget i halvdelen af de programsatte matcher på et højere rangerende hold, kan ikke i samme turnering deltage på et lavere rangerende hold.

  5.      En programsat match, der ikke bliver spillet, hverken løser eller binder en spiller.

    

   §8      Flere hold fra samme klub

   Deltager en klub med flere hold, må der ved de forskellige holds først spillede match i samme turnering ikke benyttes spillere, der har været anvendt ved et af de andre holds første match.

    

   §9      Flere hold i samme række

   Deltager en klub med flere hold i samme række, opføres holdene i turneringsplanen som hold 1, hold 2 osv.

    

   §10    Arrangement af matcher

  1. Holdlederne møder begge med forud opstillet hold før matchen.

  2. Førstnævnte klub i turneringsplanen er arrangør og skal sørge for bolde og indsendelse af holdkort senest dagen efter kampen.

  3. I mesterrækken spilles med fjerbolde. Øvrige rækker spiller med nylonbolde, hvis ikke andet aftales indbyrdes.

  4. Kampene afvikles uden dommer. Den normale fremgangsmåde er, at hver spiller dømmer sin halvdel af banen.

    

   §11    Matchens afvikling

  1. Såfremt et hold uden lovligt forfald ikke er spilleklar senest 15 minutter efter det for matchens fastsatte tidspunkt, kan modparten nedlægge påstand om, at de erklæres som vinder af matchen.

  2. Kampene afvikles i den i § 4.3 angivne rækkefølge, såfremt intet andet aftales.

  3. Enkelte spilleres fravær vil ikke blive anerkendt, og deres kampe betragtes som tabte, medmindre begge holds ledere og turneringsledelsen er enedes om at afvikle disse kampe på et andet tidspunkt samme dag.

  4. Hvis et hold ikke møder fuldtalligt, betragtes de(n) manglende spiller(e) som lavest rangerende (2. dame 4. herre).

  5. Såfremt det fremmødte antal spillere på et hold ikke gør det teoretisk muligt at opnå point(s) (jfr. § 4), betragtes matchen som vundet af modparten uden kamp. (Ved holdmatcher med et lige antal kampe skal der kunne opnås uafgjort).

  6. Bliver det nødvendigt at afbryde kamp/kampe p.g.a. efterfølgende holds ret til banerne, erklæres den part, som har opnået flest point ved afbrydelsen, for vinder.

   §12    Flytning af matcher

   Forandringer i det fastsatte program for matchernes afholdelse kan kun ske med turneringsledelsens tilladelse. Skriftlig anmodning herom, med oplysning om grunden til den ønskede ændring, må være turneringsledelsen i hænde, senest 21 dage før matchen ifølge turneringsplanen spilles.

   §13    Afbud

   Afbud skal være turneringsledelsen i hænde skriftligt, senest 1 dag før matchen ifølge turneringsplanen spilles. Ved afbud senere end 1 dag før matchen ifølge turneringsplanen spilles, idømmes klubben en bøde på kr. 500,-. Modstanderen skal ligeledes underrettes om afbud.

    

   §14    Udeblivelse

  1. Udebliver et hold uden afbud (jfr. § 13) idømmes klubben en bøde på kr. 500,-Halvdelen går til holdet, der er mødt op i form af gavekort til ÅFS Cafeen. I gentagende tilfælde udelukkes holdet resten af sæsonen.

  2. Det hold, der er årsag til, at en holdmatch ikke bliver spillet, kan ikke blive vinder i den pågældende turnering.

    

   §15    Udtrækning af hold

  1. Ved udtrækning af et hold er det altid lavest rangerende hold, der skal trækkes. Dispensation kan søges hos turneringsledelsen.

  2. Bøden for udtrækning af hold er kr. 500,-

  3. Udtrækning fritager ikke for de på udtrækningstidspunktet skyldige bøder.

  4. Udtrækning af hold skal altid foretages skriftligt.

    

   §16    Protester

  1. Protester kan kun forventes behandlet, såfremt de er indsendt til turneringsledelsen senest 4 dage efter matchens afvikling. Herfra undtages dog protester vedrørende aldersgrænser og ulovlige spillere.

  2. Protester skal, for at kunne behandles, være ledsaget af et depositum på kr. 100,-, der tilbagebetales, såfremt protesten tages til følge.

    

   §17    Matchen skal spilles

   Overtrædelse af reglementet af en af parterne, berettiger ikke nogen klub til at undlade at spille de programsatte matcher/kampe.

    

   §18    Vandrepokaler

   En klub, der overtager en pokal til midlertidig opbevaring, er ansvarlig for denne og erstatningspligtig i tilfælde af tyveri, beskadigelse m.v.

    

   §19    Straffebestemmelser

  1. Anvendelse af en spiller i strid med reglementet, medfører tab af matchen efter retningslinier i § 5.4, omhandlende ikke spillede matcher.

  2. Overtrædelse af reglementet kan i øvrigt medføre: 1. Irettesættelse. 2. Annullering af spillede matcher med fastsættelse af nye. 3. Tabte matcher.

   4. Bøde. 5. Karantæne som spiller og/eller leder.

 
CVR: 15207728
Handelsbetingelser

Århus Firma Sport

Paludan-Müllers Vej 110
8200 Aarhus N.
Tlf. 86 78 62 22 
aarhus@aafs.dk

 
CVR: 15207728
Handelsbetingelser